REGULAMIN

Strony:
1. Sklep internetowy TintWall reprezentowany przez Studio Reklamy Tint ul.Krasińskiego 36, 33-100 Tarnów, NIP: 9930088382 – zwany w dalszej części Regulaminu Sprzedającym.

2. Kupujący przez serwis TintWall – zwany w dalszej części Regulaminu Nabywcą.
W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO/GDPR) uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez firmę Studio Reklamy Tint z siedzibą 33-100 Tarnów, ul. Krasińskiego 36. Dane te są przetwarzane w celu obsługi usługowo-handlowej związanej z prowadzoną przez firmę Studio Reklamy Tint działalności gospodarczej.Dane zostały pozyskane w wyniku wcześniejszych kontaktów biznesowych oraz złożonych zamówień a ich podanie ma charakter całkowicie dobrowolny. Państwa dane są przetwarzane w związku z prawnie uzasadnionym interesem firmy Studio Reklamy Tint jakim jest marketing produktów i usług własnych. Jeśli nie chcecie Państwo otrzymywać od nas informacji marketingowych i biznesowych prosimy o przesłanie wiadomości e-mail z tematem : RODO i treści : Nie na adres email biuro@tintwall.com Jeśli jednak zdecydujecie się Państwo na pozostawienie swoich danych w naszej bazie marketingowej gwarantujemy pełne bezpieczeństwo procesów przetwarzania danych i spełnienie wszystkich praw, o których mowa w RODO/GDPR, tj. prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Niezależnie przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Staramy się, aby nasze działania marketingowe i biznesowe były realizowane w taki sposób, aby odpowiadały na Państwa oczekiwania i potrzeby, dlatego jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie i uwagi w zakresie otrzymywanych od nas informacji. Chętnie zapoznamy się z Państwa opinią. Jeśli jesteście Państwo naszym Klientem podane dane są przetwarzane także w celu realizacji zawartej umowy oraz jej rozliczenia. Państwa dane będą przetwarzane w czasie realizacji celu, dla którego zostały pobrane, a także do czasu przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć związek z Państwa osobą lub Państwa firmą lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Administratora danych.
 
§ 1 Informacje ogólne
 1. Świadczenie usług produkcji na zamówienie poprzez sklep internetowy tintwall.com odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania ze sklepu TintWall. Każdy Nabywca zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do złożenia zamówienia, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Przed złożeniem zamówienia w sklepie TintWall należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin.
 4. Poniższe postanowienia Regulaminu zastępują wszelkie ustnie lub pisemnie uprzednio ustalane warunki dostaw, płatności, gwarancji i odpowiedzialności Sprzedającego, chyba że zawarto z Nabywcą odrębną umowę obejmującą swym przedmiotem usługę świadczoną w ramach sklepu TintWall.
 5. Nabywca zobowiązuje się do podania w formularzu zamówienia pełnych oraz zgodnych z prawdą (nazwisko, miejsce zamieszkania itd.) danych. W przypadku podania fałszywych danych, Nabywca ponosi odpowiedzialność za wynikłe z tego faktu szkody.
§ 2 Zawarcie umowy
 1. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
 2. Przedstawione przez Sprzedającego produkty nie są ofertą sprzedaży, a jedynie zaproszeniem Nabywcy do zawarcia umowy sprzedaży. Zamówienie Nabywca może składać poprzez przygotowany przez TintWall internetowy system konfiguracji wyrobów i obsługi zamówień dostępny online poprzez wiadomość na fanpage’u www.facebook.com/tintwall lub mailowo: biuro@tintwall.com
 3. Każdy zamówiony produkt musi zostać wcześniej skonfigurowany i dopasowany w zależności od potrzeb nabywcy przez obsługę sklepu TintWall poprzez konwersację w wiadomości messenger lub mailowo.
 4. Umowa między Sprzedającym a Nabywcą zostaje zwarta w momencie opłacenia zamówienia przelewem bądź poprzez Paypal, zaś potwierdzenie złożenia zamówienia stanowi jedynie informację o wpłynięciu zamówienia do Sprzedającego.
 5. Zmiany statusu zamówienia nabywca może kontrolować w dowolnym momencie poprzez wiadomość na messenger (fanpage) sklepu, bądź przez wiadomość e-mail.
 6. Oferowane w ramach serwisu TintWall produkty wytwarzane są na podstawie indywidualnie konfigurowanych przez Nabywcę zamówień i/lub w razie potrzeby oraz na wyraźne życzenie Nabywcy poddawane są korekcie zgodnie z jego wskazówkami, o ile zakres żądanych poprawek nie będzie wykraczał poza przedmiot opisany w pierwotnym zamówieniu.
 7. Każdy zamówiony artykuł jest konfigurowany poprzez TintWall zgodnie z życzeniem i preferencjami nabywcy. Nabywca powinien zapoznać się z wszystkimi dostępnymi opcjami konfiguracji oraz wziąć pod uwagę ostateczną cenę całkowitą. Wszystkie ceny podane są zawsze z podatkiem Vat.
 8. Zamówienia składane przez Nabywcę przyjmowane są wyłącznie z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących warunków i cen. Ceny promocyjne obowiązują na dzień ostatecznego złożenia zamówienia i opłacenia go a nie na dzień zapytania.
 9. Wszystkie podane przez obsługę sklepu TintWall ceny uwzględniają: wynagrodzenie za korzystanie z praw autorskich wykorzystanych podczas konfiguracji zdjęć bądź grafik oraz podatek VAT. Osobno podawany jest koszt wysyłki – zamówienia powyżej 200zł (i równowartość w innych walutach) obejmuje darmowa wysyłka.
 10. Dane dotyczące zamówienia udostępniane są Nabywcy w potwierdzeniu zamówienia przygotowanym przez obsługę sklepu TintWall.
 11. Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty pełnej kwoty zamówienia na rachunku bankowym lub Paypal Sprzedającego.
 12. W przypadku nieuregulowania płatności w terminie dłuższym niż 7 dni od złożenia zamówienia i niezgłoszenia chęci anulowania go zostanie wysłane wezwanie do zapłaty, a w przypadku niedokonania wpłaty sprawa zostanie skierowana do odpowiednich organów.
 13. W przypadku braku możliwości spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę np. z przyczyn zależnych od technologii produkcji na indywidualne zamówienie, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 7 dni od zawarcia umowy, zawiadamia o tym konsumenta i zwraca całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
§ 3 Płatność
 1. Płatności za towary powinny być dokonywane w formie przedpłaty na rachunek bankowy lub bezpieczny system płatności PayPal.
 2. Inne, nie wymienione w ust. 1 , formy płatności nie są akceptowane, z tym zastrzeżeniem, iż Sprzedający zastrzega sobie prawo w poszczególnych przypadkach do akceptacji lub odmowy przyjęcia pewnych form płatności.
§ 4 Dostawa
 1. Dostawa następuje zgodnie z podanymi w zamówieniu internetowym cenami kalkulowanego wyrobu oraz kosztami transportu z zastrzeżeniem wyceny indywidualnej kosztu transportu dla wybranych produktów (patrz § 2 ust. 9 Regulaminu). W przypadku, gdy Nabywca życzy sobie specjalnego rodzaju opakowania bądź przesyłki, z którym związane są wyższe koszty realizacji, zobowiązuje się on do poniesienia dodatkowych kosztów.
 2. Zryczałtowane koszty przesyłki obliczane są za każdy zamówiony wyrób zgodnie z kalkulatorem cen.
 3. Paczki wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 4. Opakowania na czas transportu oraz wszelkie inne opakowania nie podlegają zwrotowi, wedle wytycznych dotyczących opakowań. Nabywca zobowiązuje się do odpowiedniego usuwania opakowań na własny koszt.
 5. Realizacja zamówienia w sklepie internetowym wynosi do 14 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie.
 6. Zamówienia o różnym czasie realizacji wysyłane są po skompletowaniu całości zamówienia, tj. po upływie czasu najdłuższego z podanych. Niektóre zamówienia mogą zostać wysłane indywidualnie, w szczególności zamówienia przekraczające rozmiarem typowe przesyłki kurierskie.
 7. W przypadku, gdy dostarczenie wyrobu lub grupy wyrobów nie jest możliwe, Sprzedający zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie Nabywcy. Jeżeli Nabywca zapłacił już za towar, to pełna wartość jego zamówienia zostanie zwrócona w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od wskazania przez Nabywcę numeru rachunku bankowego.
 8. W przypadku dostawy towaru nie odpowiadającej ustaleniom umowy powstałym z winy Sprzedającego, Nabywca zobowiązuje się do udzielenia nam dodatkowego terminu realizacji zamówienia wynoszącego nie mniej niż 14 dni.
§ 5 Szkody powstałe w trakcie transportu
 1. Przy pakowaniu produktów Sprzedający stosuje rozwiązanie, przy którym wydruk nie styka się ze ściankami opakowania. Tuby oraz opakowania kartonowe, w które zapakowane są produkty. Jeżeli dostarczone Nabywcy towary posiadają widoczne uszkodzenia należy ten fakt zgłosić spedytorowi/przewoźnikowi w trakcie dostawy i spisać protokół szkody w jego obecności oraz niezwłocznie skontaktować się w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres: biuro@tintwall.com lub pod nr telefonu; Polska +48 606 331 632 UK +44 7985 166 244
 2. Sprzedający odpowiada za towar od momentu złożenia zamówienia do momentu przekazania paczek firmie kurierskiej. Szkody wynikłe podczas transportu należy zgłaszać kurierowi lub bezpośrednio w oddziale firmy kurierskiej dostarczającej paczki. Każda przesyłka jest ubezpieczona oraz posiada numer nadania.
 3. W przypadku stwierdzenia wad ukrytych Nabywca winien o tym fakcie niezwłocznie poinformować Sprzedającego w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres: biuro@tintwall.com lub pod nr telefonu; Polska +48 606 331 632 UK +44 7985 166 244
§ 6 Rękojmia
 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieznaczne odstępstwa towaru dostarczonego od zaoferowanego. W przypadku druków na płótnie, plakatów, fototapet i zdjęć, nieznaczne odstępstwa kolorów w porównaniu z motywami wzorcowymi (wynikające w większości z ustawień kolorystycznych monitora), jak również odstępstwa wynikające z innego formatu, jakości papieru, materiału i powierzchni nie są technicznie i produkcyjnie całkowicie do uniknięcia. Tego typu odstępstwa nie upoważniają do składania reklamacji.
 2. Do wykonania oferowanych przez Sprzedającego wyrobów wykorzystywane są materiały ogólnodostępne w tej branży (z wyjątkiem fototapety Glossy™ i Sensitive™ponieważ są to autorskie produkty Tint Wall). W przypadku druków, farb, materiałów, odporności na światło itd. odpowiedzialność obowiązuje wyłącznie w zakresie przeciętnej trwałości danych wyrobów. Druki nie są wodoodporne bez przeprowadzenia dodatkowego uszlachetnienia (nie dotyczy fototapety Glossy™ i Sensitive™).
 3. Nabywca zobowiązuje się w przeciągu 14 dni roboczych od momentu dostarczenia towaru zgłosić pisemnie e-mailem reklamacje dotyczące błędnych dostaw i zauważalnych wad produkcyjnych towaru.
 4. Nabywca zobowiązany jest, zawsze gdy jest to możliwe, sprawdzić towar niezwłocznie po jego otrzymaniu. W przypadku stwierdzenia wad, Nabywca powinien je niezwłocznie wskazać. Jeżeli Nabywca nie wskazał wad, towar uważa się za zaakceptowany, chyba, że wada ta nie była widoczna w trakcie sprawdzania towaru.
 5. Przed montażem zakupionego produktu należy dokładnie sprawdzić wszystkie jego parametry oraz jego zgodność z zamówieniem (wymiary, ilość brytów, dopasowanie brytów, laminat, jakość grafiki). Wszelkie niezgodności należy zgłosić przed wykonaniem montażu ale nie później niż 14 dni od odebrania przesyłki. W przypadku gdy montaż fototapety, naklejki czy plakatu zostanie rozpoczęty lub wykonany ( co oznacza, że produkt nie będzie mógł zostać do nas odesłany w stanie nienaruszonym), możliwość reklamacji wad, które wykryte powinny być przed pracami monterskimi nie przysługuje.
 6. Nabywca zgłaszający wadę ma obowiązek na wezwanie Sprzedającego wysłać na swój koszt wadliwy wyrób celem przeprowadzenia procesu reklamacyjnego do działu Tint Wall – Dział Reklamacji ul.Krasińskiego 36, Tarnów 33-100. Uznaje się, że Sprzedający ma obowiązek zakończyć proces reklamacyjny jak najszybciej w nieprzekraczalnym terminie 30 dni. Zakończenie procesu oznacza określenie stanowiska i jest liczone od momentu dostarczenia towaru. W przypadku nie wywiązania się przez Sprzedającego z podanego terminu uprawnia Nabywcę do rozwiązania umowy i żądania zwrotu zapłaconej kwoty zamówienia.
 7. Szkody powstałe na skutek nieprawidłowych lub niezgodnych z umową działań Nabywcy w trakcie montażu lub użytkowania towaru nie są podstawą do wnoszenia roszczeń wobec Sprzedającego. Nieprawidłowe lub niezgodne z umową działania określone są w informacjach podanych przez producenta towaru.
 8. Towar uwzględniony w warunkach reklamacji przez Sprzedającego może zostać przyjęty jednak jego wartość zostaje zwrócona wyłącznie w postaci bonu do wykorzystania w sklepie TintWall
 9. Towar zakupiony w ramach promocji w sklepie TintWall nie podlega zwrotowi.
§ 7 Odstąpienie od umowy kupna
 1. TintWall jest serwisem produkcji na zamówienie.
 2. Nabywca określa parametry zamówienia – wybiera zdjęcie, materiał, wymiar wydruku oraz ewentualnie opcje wykończenia.
 3. Zamówiony przez Nabywcę produkt (fototapeta, plakat, naklejka, obraz, mata magnetyczna, poduszka) jest skonfigurowany na podstawie indywidualnego i szczegółowego zamówienia , dlatego też zgodnie z art. 38 pkt.3 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827 z póź. zm.) prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość Nabywcy nie przysługuje.
§ 8 Prawa autorskie
 1. Sprzedawane w sklepie TintWall produkty (dalej dzieła) objęte są na całym świecie prawami autorskimi. Nabywca lub osoby trzecie nie jest upoważniony do produkcji, rozpowszechniania lub powielania produktów oferowanych przez Sprzedającego.
 2. Każde korzystanie z dzieła i czerpanie z niego dochodu możliwe jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Sprzedającego, która udzielana jest wyłącznie na określony czas i w określonym celu. Z posiadaniem dzieła lub przekazaniem własności nie są – jeżeli nie zostało to ustalone inaczej – związane żadne dodatkowe prawa użytkowania lub czerpania dochodu w świetle ustawy o prawach autorskich, zasada ta dotyczy przede wszystkim oficjalnych wystaw.
 3. Pozostawione do wykorzystania dokumenty (zdjęcia, slajdy, teksty i inne) mogą być publikowane wyłącznie za zgodą Sprzedającego wraz z podaniem nazwy TintWall
 4. W przypadku, gdy Nabywca przekazuje do realizacji produktu własne zdjęcia oświadcza On, iż posiada prawa autorskie do przedmiotowego zdjęcia lub grafiki. Sprzedający zastrzega sobie prawo do żądania od Nabywcy pisemnego potwierdzenia posiadania prawa autorskiego do realizacji. W razie gdy nie zostanie ono przedstawione lub uznane zostanie za mało wiarygodne – istnieje możliwość odmówienia realizacji zamówienia. W takim przypadku zastosowanie mają zapisy podane w § 4 pkt 11.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r „O prawie autorskim i prawach pokrewnych” (DZ.U. z 2006 r., Nr 90 poz 631 z późn. zm.).
§ 9 Postanowienia końcowe
 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa.